Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg

ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ TRENINGOWYCH

Contributed by kotwica on 15-05-2020 - 10:25

Picture 0 for ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ TRENINGOWYCH

ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ TRENINGOWYCH ZAWODNIKÓW STOWARZYSZENIA JACHT KLUBU KOTWICA TARNOBRZEG – W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ COVID-19

 

Celem zapewnienia bezpieczeństwa zawodnikom, trenerom oraz pracownikom Stowarzyszenia Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg w związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym koronawirusem SARS-CoV-2 wprowadza się do odwołania poniższy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”:
1. Trener ustala podział zawodników na grupy treningowe, uwzględniając w miarę możliwości preferencje opiekunów zawodników oraz ich dostępność godzinową wynikającą z obowiązków szkolnych i pozaszkolnych zawodników.
2. Zabrania się uczestniczenia w zajęciach osób objętych nadzorem epidemiologicznym lub kwarantanną. Zatajenie takiej informacji może skutkować koniecznością zawiadomienia służb epidemiologicznych.....
3. Zabrania się udziału zawodnika w zajęciach w przypadku nasilonych objawów, takich jak: gorączka, kaszel, duszności czy problemy z oddychaniem.
4. Do zajęć treningowych dopuszcza się wyłącznie osoby, które pisemnie potwierdziły fakt zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. W przypadku osób małoletnich zgodę wyrażają opiekunowie prawni.
5. O możliwości wzięcia przez zawodnika udziału w treningu decyduje każdorazowo wyłącznie trener. Przed rozpoczęciem zajęć trener ocenia czy każdy z zawodników posiada środki ochrony osobistej, o których mowa w punkcie 6. Regulaminu, a także, że nie zachodzą żadne przeciwwskazania zdrowotne, o których mowa w punktach 2. i 3. Regulaminu, w tym w razie potrzeby może przeprowadzić pomiar temperatury ciała zawodnika termometrem bezdotykowym; dopuszcza się temperaturę ciała poniżej 37,3 st. C.
6. Zawodnicy mają obowiązek posiadania własnych środków ochronny osobistej w postaci maseczek ochronnych. Ze względów bezpieczeństwa i tylko za zgodą trenera dopuszcza się stosowanie przyłbic. Nadto zaleca się, aby każdy z zawodników posiadał własny ręcznik, papier toaletowy oraz mydło.
7. Podczas zajęć treningowych zawodnicy mają bezwzględny obowiązek stosowania wzmożonych środków higienicznych takich jak: dokładne mycie rąk (ciepłą wodą i mydłem), noszenie rękawiczek oraz maseczki zasłaniającej szczelnie nos oraz usta.
8. Odstęp czasowy pomiędzy zajęciami grup treningowych nie może być krótszy niż 15 (piętnaście) minut. Zawodnicy mają obowiązek oczekiwać na wejście na swój trening na zewnątrz hangaru bądź inne wyznaczone przez trenera miejsce zbiórki, zachowując od siebie odstęp co najmniej 2 (dwóch) metrów, przy czym rozpoczęcie zajęć oraz pozwolenie na wejście do strefy treningowej sygnalizowane jest wyłącznie przez trenera.
9. Zawodnicy mają obowiązek przygotowania się do zajęć przed przybyciem na teren SJKK Tarnobrzeg. Bezwzględnie zabrania się korzystania z szatni klubowej, chyba, że trener uzna, iż nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia, a także zastosuje odpowiednie procedury takie jak zdezynfekowanie pomieszczenia czy ustalenie kolejności wejść/wyjść. W razie potrzeby zawodnicy mogą korzystać pojedynczo z kabin w toaletach, biorąc pod uwagę konieczność zachowania szczególnych środków higienicznych, o których mowa w treści punktu 7. Regulaminu.
10. Przygotowywanie sprzętu do treningów odbywa się z zastosowaniem wszelkich środków ostrożności, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Trener może wytyczyć strefy przeznaczone do przygotowywania sprzętu treningowego z zachowaniem wymaganych przepisami odstępów między uczestnikami, z tym zastrzeżeniem, że czynności wymagające znacznej siły fizycznej oraz asysty osoby dorosłej (zdjęcie bądź umieszczenie łódki na stojaku, itp.) mogą być wykonywane wyłącznie przez osobę dorosłą pozostającą z zawodnikiem w jednym gospodarstwie rodzinnym (rodzic, opiekun).
11. Zejście i wejście zawodników na wodę odbywa się z zachowanie 2-metrowych odstępów, z tym, że może zostać przez trenera wyznaczona osoba do asysty przy tych czynnościach, a związanych z koniecznością np. podania wózka na łódkę. Procedurę zejścia-wejścia każdorazowo przedstawia zawodnikom trener.
12. Bezwzględnie zabrania się gromadzenia bez zachowania wymaganego odstępu co najmniej 2 (dwóch) metrów. Zakaz ten dotyczy również przerw na odpoczynek czy spożywanie posiłków.
13. Wskazane powyżej reguły dotyczą wszystkich czynności wykonywanych podczas treningów, ze szczególnym uwzględnieniem warunków panujących w czasie zajęć na wodzie. Reguły te pozostają aktualne dla wszystkich uczestników treningu oraz osób wspomagających (rodzice, opiekunowie). Niezastosowanie się do założeń Regulaminu skutkować będzie usunięciem zawodnika bądź innego uczestnika z treningu.

14. Zastrzega się możliwość wprowadzania odstępstw od niniejszego Regulaminu wyłącznie w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia zawodników oraz innych uczestników.

 

Janusz Bobula
Prezes Stowarzyszenia Jacht Klubu Kotwica Tarnobrzeg
 

podkarp.png

Logo.jpg logo_1.jpgpod-zaglami-leliwy.jpg     

PARTNERZY:

pzz_1.jpgozzlog_1.pngsp3.jpgmosir.jpgtinfo.jpg 

SPONSORZY: